La-mã 10:7

La-mã 10:7 BPT

“Cũng đừng nói, ‘Ai xuống chốn thẳm sâu dưới đất?’” Nói thế có nghĩa là, “Ai sẽ xuống đó để đem Đấng Cứu Thế sống lại từ kẻ chết?”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share