La-mã 10:5

La-mã 10:5 BPT

Mô-se cũng viết về đường lối hòa thuận với Thượng Đế bằng cách tuân giữ luật pháp như sau, “Người nào vâng theo những điều nầy thì sẽ nhờ đó mà sống.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share