La-mã 10:4

La-mã 10:4 BPT

Đấng Cứu Thế đã chấm dứt luật pháp, để hễ ai tin Ngài đều được hòa thuận lại với Thượng Đế.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share