La-mã 10:3

La-mã 10:3 BPT

Vì họ không hiểu phương cách mà Thượng Đế dùng để làm cho con người hòa thuận lại với Ngài. Họ muốn hòa thuận theo cách của họ, nên họ không chịu chấp nhận đường lối giảng hòa của Thượng Đế.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share