La-mã 10:21

La-mã 10:21 BPT

Nhưng về dân Ít-ra-en thì Thượng Đế phán, “Suốt ngày ta đứng chờ tiếp nhận một dân ương ngạnh, không vâng lời ta.” Ê-sai 65:2
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to La-mã 10:21