La-mã 10:20

La-mã 10:20 BPT

Nhà tiên tri Ê-sai cũng đã nói: “Người không tìm thì đã gặp được ta. Ta tỏ mình ta ra cho kẻ không hỏi đến ta.” Ê-sai 65:1
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share