Khải thị 8:6

Khải thị 8:6 BPT

Tiếp đó bảy thiên sứ cầm kèn chuẩn bị thổi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share