Khải thị 8:5

Khải thị 8:5 BPT

Rồi thiên sứ lấy lửa từ bàn thờ bỏ vào lư hương và ném xuống đất, lập tức có chớp, sấm vang rầm và động đất.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share