Khải thị 8:3

Khải thị 8:3 BPT

Một thiên sứ khác đến đứng nơi bàn thờ, tay cầm lư hương vàng. Người được cấp cho rất nhiều hương để dâng lên cùng với lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thiên sứ đặt của lễ trên bàn thờ vàng trước ngôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share