Khải thị 8:2

Khải thị 8:2 BPT

Rồi tôi thấy bảy thiên sứ đứng trước Thượng Đế được cấp cho bảy cái kèn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share