Khải thị 8:11

Khải thị 8:11 BPT

Tên của ngôi sao đó là Ngải cứu. Một phần ba nước hóa đắng, và nhiều người bị chết vì uống nước đắng ấy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share