Khải thị 19:21

Khải thị 19:21 BPT

Các đạo quân chúng nó đều bị giết bằng lưỡi gươm thò ra từ miệng người cỡi ngựa còn tất cả các chim trời ăn xác chúng nó no nê.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share