Khải thị 19:2

Khải thị 19:2 BPT

vì những sự xét xử của Ngài là chân thật và công bằng. Ngài đã trừng phạt con điếm đã khiến cả đất mang tội ác vì tội nhục dục của nó. Ngài đã báo trả nó về cái chết của các tôi tớ Ngài.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share