Khải thị 19:19

Khải thị 19:19 BPT

Rồi tôi thấy con vật và các vua trên đất. Các đạo quân chúng nó tập họp lại để tranh chiến cùng người cỡi ngựa và đạo quân Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share