Khải thị 19:18

Khải thị 19:18 BPT

để các ngươi ăn thịt các vua, các quan tướng, các người thế lực, ngựa và người cỡi cùng xác của mọi người—từ tự do đến nô lệ, cả lớn lẫn nhỏ.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share