Thi thiên 93:4

Thi thiên 93:4 BPT

Tiếng nước sóng vang rền; các luồng phong ba mãnh liệt, nhưng Chúa còn vĩ đại hơn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share