Thi thiên 93:2

Thi thiên 93:2 BPT

Nước Ngài vững lập từ xưa; Ngài còn đời đời.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share