Thi thiên 87:5

Thi thiên 87:5 BPT

Họ nói về Giê-ru-sa-lem như sau, “Người nầy, người nọ sinh ra ở đó.” Thượng Đế Chí Cao sẽ thêm sức cho thành ấy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 87:5