Thi thiên 87:4

Thi thiên 87:4 BPT

Thượng Đế phán, “Ta sẽ đặt Ai-cập và Ba-by-lôn trong danh sách các quốc gia biết ta. Các dân Phi-li-tin, Tia và Ê-thi-ô-bi đều sinh trưởng từ nơi đó.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 87:4