Thi thiên 87:2

Thi thiên 87:2 BPT

Ngài ưa thích các cổng Xi-ôn hơn các nơi khác trong Ít-ra-en.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 87:2