Thi thiên 87:1

Thi thiên 87:1 BPT

Chúa xây dựng Giê-ru-sa-lem trên các núi thánh.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 87:1