Thi thiên 85
BPT

Thi thiên 85

85
Lời cầu nguyện cho quốc gia
Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca ngợi của con cháu Cô-rê.
1Lạy Chúa, Ngài đã tỏ lòng nhân từ cùng đất nước Ngài;
Ngài mang con dân Gia-cốp
trở về.
2Ngài tha thứ lầm lỡ của họ
và xóa bỏ tội lỗi họ.
Xê-la
3Ngài không còn tức giận;
và thu hồi cơn thịnh nộ Ngài.
4Lạy Thượng Đế là Đấng Cứu Chuộc chúng tôi,
xin hãy mang chúng tôi trở về.
Xin đừng giận chúng tôi nữa.
5Ngài sẽ giận chúng tôi mãi sao?
Ngài vẫn còn tức giận từ đời nầy sang đời kia sao?
6Ngài sẽ không khiến chúng tôi sống lại nữa sao?
Dân Ngài sẽ vui mừng trong Ngài.
7Lạy Chúa, xin hãy tỏ ra tình yêu Ngài và cứu chúng tôi.
8Tôi sẽ lắng nghe lời Chúa là Thượng Đế tôi.
Ngài nói về sự an bình cho dân Ngài và những người thờ kính Ngài.
Họ không nên trở lại con đường ngu dại nữa.
9Thượng Đế sẽ sớm cứu những kẻ kính sợ Ngài,
và đất nước chúng ta sẽ nhận được vinh hiển Ngài#đất nước … vinh hiển Ngài 85:9 Hay “Chúng ta sẽ sống vinh hiển trong đất nước.”.
10Tình yêu và lòng trung tín của Chúa sẽ gặp nhau;
sự công chính và hoà bình sẽ chào nhau,
để ban phúc cho dân Ngài.
11Sự trung thành sẽ mọc lên từ đất,
và sự công chính sẽ nhìn xuống từ trời#Sự trung thành … xuống từ trời 85:11 Nghĩa là “Mọi người trên đất sẽ trung thành với Ngài, còn Thượng Đế sẽ tỏ lòng nhân từ với họ.”.
12Thật vậy, Chúa sẽ ban những điều tốt lành,
đất đai chúng ta sẽ sinh sản hoa màu.
13Sự công chính sẽ đi trước Thượng Đế để dọn đường cho Ngài.