Thi thiên 83:9

Thi thiên 83:9 BPT

Thượng Đế ôi, xin ra tay đánh chúng nó như Ngài đã ra tay đánh Mi-đi-an, và như Ngài đã làm cho Si-sê-ra và Gia-bin ở sông Kít-sôn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 83:9