Thi thiên 83:8

Thi thiên 83:8 BPT

Đến cả A-xy-ri cũng nhập chung với chúng để giúp Am-môn và Mô-áp, là dòng dõi của Lót. Xê-la
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 83:8