Thi thiên 83:7

Thi thiên 83:7 BPT

các dân Ghê-banh, Am-môn, A-ma-léc, Phi-li-tin và Tia.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 83:7