Thi thiên 83:5

Thi thiên 83:5 BPT

Chúng liên kết lập mưu. Bọn đó đã lập ước nghịch Ngài
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 83:5