Thi thiên 83:18

Thi thiên 83:18 BPT

Bấy giờ chúng sẽ biết Ngài là Chúa, và rằng chỉ một mình Ngài là Đấng Chí Cao cai trị khắp thế gian.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 83:18