Thi thiên 83:16

Thi thiên 83:16 BPT

Xin lấy sỉ nhục bao phủ chúng. Lạy Chúa, bấy giờ chúng sẽ tìm kiếm Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 83:16