Thi thiên 83:12

Thi thiên 83:12 BPT

Chúng bảo, “Chúng ta hãy chiếm lấy các đồng cỏ của Thượng Đế.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 83:12