Thi thiên 83:11

Thi thiên 83:11 BPT

Xin đối xử với các lãnh tụ chúng như Ngài đã làm cho Ô-rép và Xê-ép. Xin phạt các lãnh tụ chúng như Ngài đã làm cho Xê-ba và Xanh-mu-na.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 83:11