Thi thiên 83:10

Thi thiên 83:10 BPT

Chúng ngã chết tại Ên-đô-rơ, thây chúng mục nát trên đất.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 83:10