Thi thiên 83:1

Thi thiên 83:1 BPT

Thượng Đế ôi, xin chớ làm thinh và bất động.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share