Thi thiên 81:5

Thi thiên 81:5 BPT

Ngài ban qui tắc nầy cho nhà Giô-xép, khi họ ra khỏi đất Ai-cập. Tôi nghe một thứ tiếng mà tôi không hiểu bảo rằng
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share