Thi thiên 81:11

Thi thiên 81:11 BPT

Nhưng dân ta không chịu nghe ta; Ít-ra-en không muốn có ta.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share