Thi thiên 80:9

Thi thiên 80:9 BPT

Ngài dọn đất cho chúng tôi. Chúng tôi đâm rễ và mọc tràn đất.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share