Thi thiên 80:8

Thi thiên 80:8 BPT

Ngài bứng chúng tôi ra khỏi Ai-cập như dây nho. Ngài đánh đuổi các dân khác và trồng chúng tôi vào đất ấy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share