Thi thiên 80:2

Thi thiên 80:2 BPT

cho dân Ép-ra-im, Bên-gia-min và Ma-na-xe thấy. Xin hãy dùng sức mạnh Ngài đến giải cứu chúng tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share