Thi thiên 80:19

Thi thiên 80:19 BPT

Lạy Chúa là Thượng Đế Toàn Năng, xin mang chúng tôi trở về. Xin tỏ lòng nhân từ Ngài với chúng tôi để chúng tôi được giải cứu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share