Thi thiên 80:11

Thi thiên 80:11 BPT

Cành lá chúng tôi đâm ra đến Địa-trung-hải, và các chồi chúng tôi mọc đến sông Ơ-phơ-rát.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share