Thi thiên 76:7

Thi thiên 76:7 BPT

Ngài thật đáng sợ; khi Ngài nổi giận không ai đứng nổi trước mặt Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 76:7