Thi thiên 76:6

Thi thiên 76:6 BPT

Lạy Thượng Đế của Gia-cốp, khi Ngài nạt, ngựa và người cỡi đều sửng sốt như chết.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 76:6