Thi thiên 76:4

Thi thiên 76:4 BPT

Lạy Thượng Đế, Ngài thật diệu kỳ! Ngài oai nghi hơn đồi núi đầy súc vật.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 76:4