Thi thiên 76:2

Thi thiên 76:2 BPT

Lều Ngài ở Giê-ru-sa-lem; nơi ngự Ngài trên núi Xi-ôn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 76:2