Thi thiên 76:12

Thi thiên 76:12 BPT

Ngài làm các nhà lãnh đạo mất tinh thần; các vua trên đất kinh sợ Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 76:12