Thi thiên 76:10

Thi thiên 76:10 BPT

Mọi người ca ngợi Ngài vì cơn giận Ngài nghịch lại điều ác. Ngài ngăn không để những kẻ thoát khỏi cơn giận Ngài làm ác nữa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 76:10