Thi thiên 76:1

Thi thiên 76:1 BPT

Tại Giu-đa người ta biết đến Thượng Đế; Ngài được cả Ít-ra-en tôn kính.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share