Thi thiên 66:9

Thi thiên 66:9 BPT

Ngài bảo vệ mạng sống chúng ta, trông nom chúng ta.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share