Thi thiên 66:7

Thi thiên 66:7 BPT

Chúa dùng quyền năng cai trị đời đời. Ngài trông chừng các dân để chúng không chống nghịch Ngài. Xê-la
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share