Thi thiên 66:6

Thi thiên 66:6 BPT

Ngài hóa biển ra đất khô. Người ta đi bộ qua sông. Chúng ta hãy hát mừng vì công việc Ngài làm.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share