Thi thiên 66:4

Thi thiên 66:4 BPT

Cả đất thờ phụng Ngài và ca ngợi Ngài. Chúng hát khen danh Ngài.” Xê-la
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share